Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanı, 6 Şube Müdürü ve 68 personel ile Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada yer almaktadır.

Başkanlığımız, Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında;

  • Bakanlığın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini maksimum düzeyde yönetir,
  • Bilişim Teknolojilerini geliştirir ve altyapıya uygular,
  • Kalite yönetim sitemini ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemlerini geliştirir, süreci yönetir,
  • Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulamasını sağlar, teknolojik gelişmeleri takip eder, bilgi ve güvenliği konusunun gerektirdiği önlemleri alır ve buna uygun politikaları, ilkeleri belirler, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretir,
  • Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve e-belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmalar yapar,
  • Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumunu, bakımını, ikmalini, geliştirilmesini ve güncellenmesini yapar, haberleşme güvenliğini sağlar,
  • Bakanlığın politikaları doğrultusunda yönetimde yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik ilgili birimlerle iş birliği ile kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirler; belirlenen stratejilere göre eylem planları hazırlar, ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bunların uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunur,
  • Bakanlık bünyesinde bulunan, kapalı devre yayın yapan Gençlik Spor TV içerik yayın ve yönetimi, 2 ilde 4 outdoor ekranı içerik ve yayın yönetimi, 81 ilde 120 kiosk içerik ve yayın yönetimini yapar ve etkin bir biçimde kullanır,
  • Görsel Teknoloji Şubesi bünyesinde Bakanlık tanıtım ve proje tanıtım filmleri, animasyonları, sosyal medya içerikleri hazırlanır,
  • Bakanlık projelerinin web siteleri, görsel tanıtım materyalleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulur.