T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAV SONUCU

09.11.2018
Yazılı bölümü 09/12/2017 tarihinde, sözlü bölümü ise 05/03/2018 – 09/03/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ekli listede açıklanmıştır.  Ayrıca adayların başvuru esnasında verdikleri posta adreslerine de yazılı bildirim yapılacaktır. Asıl ve Yedek olarak kazanan adaylardan istenen belgeler 19/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir. 

Denetçi Yardımcılığı Sınavında başarılı olup, Asıl ve Yedek Listede (tıklayınız) yer alanlar;

1) Nüfus Cüzdanı veya TC. Kimlik Kartı Fotokopisini,
2) 4,5*6 ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafını,
3) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, (tıklayınız) (3 adet-formların bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması her birine fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir),
4) Atama Başvuru Formunu, (tıklayınız)

19/11/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen tarihe kadar istenilen belgeleri Başkanlığa ulaşmayan adaylar, atama ile ilgili haklarından feragat etmiş sayılacaktır. (Postadaki gecikme nedeniyle 19/11/2018 tarihinde saat 18.00’den sonra Başkanlığa ulaşan belgeler işleme alınmayacaktır.)
Atamaya hak kazanan adaylar için Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliğinin 27 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
Yukarıdaki belgeler ile aday tarafından verilmiş olan diğer bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılıp ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


İlan olunur.  08/11/2018ADRES: 
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 
Süleyman Sırrı Caddesi No:3 Kat: 8
Yenişehir ANKARA

İletişim Bilgileri:
Telefon Numarası: 0312 316 56 20-25
E-posta Adresi: rehberlikvedenetim@gsb.gov.tr