BİRİMLER > PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hakkında
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü; 08/06/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 638 sayılı "Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" nin "Teşkilat" başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen (I) sayılı cetvelde, Bakanlığımızın Merkez Teşkilatını oluşturan Hizmet Birimleri içinde yer almış ve anılan tarih itibariyle de faaliyete başlamıştır.

638 sayılı KHK'nin 8'inci maddesinde ise Genel Müdürlüğümüzün görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak proje ve çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek, uygulama ve sonuçlarını denetlemek, desteklenecek proje ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

b) Dezavantajlı gençlere ve gençlerin hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli olarak desteklemek

c) Görev alanıyla ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

ç) Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalışmalarını yapmak ve uygulanmasını takip etmek.

d) Gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda gelen talep, öneri ve şikâyetleri ilgili kurumlara iletmek.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Genel Müdürlük olarak, gençlerimizin, bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, öz güven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amacımızdır. Yine, eğitim ve istihdamda olmayan gençlerin ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz, bu çerçevede, aileler, gençlik alanında çalışan STK’lar, ilgili ve sorumlu kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyon içinde, gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, gençliğin kişisel ve soysal gelişimlerini desteklemeyi, gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebilmesini sağlamayı amaçlayan projelerin uygulanmasını ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Genel Müdürlüğümüz ayrıca, gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlamaya, kültür ve tarih bilincini artırıcı programları özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını artıracak biçimde genişletip çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Diğer taraftan, gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür ve sanat gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasına da devam edilecektir.